Privacy Beleid

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe MAD-MONKEY omgaat met jouw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van jouw persoonsgegevens door MAD-MONKEY, bijvoorbeeld wanneer je een bestelling plaatst via de website van MAD-MONKEY (www.mad-monkey.nl). In deze verklaring verschaft MAD-MONKEY informatie over welke persoonsgegevens door MAD-MONKEY worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. MAD-MONKEY gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die MAD-MONKEY verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden producten en diensten, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via online contactformulieren en/of het bezoeken van de website. Op de website van MAD-MONKEY (www.mad-monkey.nl) kunnen links naar andere websites staan. MAD-MONKEY is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. MAD-MONKEY adviseert klanten en bezoekers dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
MAD-MONKEY, gevestigd aan de Bargelaan 200, 2333 CW, Leiden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51366258, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt MAD-MONKEY? En met welk doel?
MAD-MONKEY verwerkt persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier invult of via de webshop een product besteld. Daarnaast verwerkt MAD-MONKEY jouw persoonsgegevens wanneer je bepaalde persoonsgegevens zelf aan haar verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op de website. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die MAD-MONKEY verwerkt:

PersoonsgegevensDoeleinde(n)
NAW-gegevensAfhandeling van een online bestelling, verwerking contactformulier, toesturen nieuwsbrief
TelefoonnummerAfhandeling van een online bestelling, verwerking contactformulier, klantenservice
E-mailadresAfhandeling van een online bestelling, verwerking contactformulier, toesturen nieuwsbrief
BetalingsgegevensAfhandeling van een online bestelling, fraude herkennen/opsporen
GeslachtAfhandeling van een online bestelling, verwerking contactformulier, toesturen nieuwsbrief
IP-adresWebsitestatistieken


MAD-MONKEY verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, dus geen gegevens ten aanzien van ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

Nieuwsbrief
De persoonsgegevens die MAD-MONKEY over jou verzamelt, kan door MAD-MONKEY worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Voordat MAD-MONKEY een nieuwsbrief toestuurt, stelt ze jou in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt (opt-in). Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van MAD-MONKEY wenst te ontvangen. Volg daartoe de inschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van MAD-MONKEY ontvangt.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
MAD-MONKEY deelt jouw gegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met MAD-MONKEY hebt gesloten (bijvoorbeeld om een bestelling te versturen), wanneer je daartoe toestemming hebt verleend of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van MAD-MONKEY, sluit MAD-MONKEY een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MAD-MONKEY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijf: Vervoersbedrijven zoals PostNL
Persoonsgegevens: NAW-gegevens, geslacht
Doeleinde(n): Versturen van (brievenbus)pakketten

Maakt MAD-MONKEY gebruik van cookies?
MAD-MONKEY maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. In de cookieverklaring tref je meer informatie over het gebruik van cookies aan: https://mad-monkey.nl/cookie-policy/ 

Opslag van persoonsgegevens
Door MAD-MONKEY verwerkte persoonsgegevens worden doorgegeven aan of opgeslagen op servers buiten de EU. MAD-MONKEY geeft persoonsgegevens uitsluitend door aan derde landen:

  • Ten aanzien waarvan de Europese Commissie (EC) een ‘adequaatheidsbeslissing’ heeft genomen (artikel 45 van de AVG), omdat het land buiten de EU in de nationale wetgeving een passend niveau van gegevensbescherming biedt;
  • Wanneer MAD-MONKEY met het bedrijf, dat is gevestigd buiten de EU, een model is afgesloten, welk contract door de Europese Commissie is vastgesteld (artikel 46 (2) onder c);
  • Wanneer doorgifte mogelijk is op grond van een beroep op een van de uitzonderingen uit artikel 49 AVG.


Bewaartermijn
MAD-MONKEY zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. MAD-MONKEY zal zich daarbij houden aan de wettelijke regels die omtrent het bewaren van persoonsgegevens gelden. Uitsluitend met jouw toestemming zal MAD-MONKEY jouw persoonsgegevens langer bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering insturen per e-mail sturen naar info@mad-monkey.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. MAD-MONKEY zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over de gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit
Op verzoek zal MAD-MONKEY jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal MAD-MONKEY de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door MAD-MONKEY in een .csv- of Excel-bestand worden aangeleverd binnen 1 maand nadat MAD-MONKEY jouw verzoek daartoe heeft ontvangen.

Beveiliging
MAD-MONKEY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mad-monkey.nl.

Wijzigingen

Wanneer MAD-MONKEY een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengt ze jou via elektronische manier, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Als MAD-MONKEY jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stelt ze je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of ze jouw persoonsgegevens wel of niet op die nieuwe manier mag gebruiken.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2020.

Reviews